Posty

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym

Szkoła Podstawowa nr 11 serdecznie zaprasza uczniów szkół biorących udział w programie Erasmus+ What's up Mr. Bug? do udziału w konkursie fotograficznym. Tematem nadsyłanych prac powinien być "Świat owadów" . Każdy uczestnik może przesłać jedną pracę fotograficzną (w formacie JPG). Szczegóły w regulaminie. Dla zwycięzców przewidziano dyplomy i atrakcyjne nagrody: głośniki bezprzewodowe, bezprzewodowe słuchawki i inne. Zapraszamy. Regulamin międzynarodowego konkursu fotograficznego ‘The insect world’ Cele konkursu Promocja postaw związanych z ekologią i ochroną środowiska Zwrócenie uwagi na bogactwo świata owadów i ich różnorodność Promocja postaw związanych z ekologią i ochroną środowiska Rozwijanie ciekawości i chęci zdobywania wiedzy na temat świata przyrody i jej ochrony Rozwijanie umiejętności plastycznych wśród uczniów Zacieśnianie współpracy między krajami biorącymi udział w projekcie Ersamus+ Forma pracy: Fotografia cyfrowa. Organizator: Organiza

International photo competition

Primary School No. 11 cordially invites students of partners' schools from the Erasmus+ project What's up Mr. Bug? to participate in a photo contest. The subject of the photo works is "The word of insects".  Each participant may send only one photo work (in JPG format).  Details of the contest You can find in the regulations. The winners will receive diplomas and some attractive prizes as wireless speakers, wireless headphones and others. We are looking forward to your photos. The rules of The International Photo Contest ‘The Insect World’ Objectives: The promotion of environmental and ecological issues Showing the richness of the insect world and its diversity Developing the curiosity and willingness   about the natural world and its protection The development of the artistic skills among the students Improving cooperation between the countries taking part in the Erasmus+ project Form of work: Digital photography Addressee: All students from s

Happy Children's Day!

Obraz
Wishes from Polish kids: https://share.icloud.com/photos/08JjMlndMaTA9lj6BPgfxVlCA Wishes from Croatia, Romania and Turkey!                  

Światowy Dzień Pszczół w 3c

Obraz
20 maja obchodzony jest Światowy Dzień Pszczół. Celem tego dnia jest podkreślenie znaczenia tych owadów dla pozyskania żywności oraz zwrócenie uwagi na występujące wobec nich liczne zagrożenia we współczesnym świecie. W obchody tego dnia włączyła się również klasa 3c. Podczas zajęć dowiedzieliśmy się, jak zbudowane są pszczoły, jakie role pełnią w swojej pszczelej rodzinie oraz dlaczego są takie ważne dla nas. Dzieci zgodnie potwierdziły, że pszczoły są symbolem pracowitości, dlatego też szybko zabrały się do pracy i wykonali przy pomocy plasteliny piękne pszczółki. Na zakończenie każdy uczeń otrzymał odznakę przyjaciela pszczół, która ma przypominać i zachęcać do tego, aby zadbać o te owady. Pamiętajmy, że bez nich nie będzie życia!.

World Bee Day in 3c

Obraz
May 20 is World Bee Day. The aim of this day is to emphasize the importance of these insects for obtaining food and to draw attention to the numerous threats they face in the modern world. Class 3c also joined the celebration of this day. During the classes, we learned how bees are built, what roles they play in their bee colony and why they are so important to us. The children agreed that bees are a symbol of diligence, so they quickly set to work and made beautiful bees with plasticine. At the end, each student received the bee friend badge to remind and encourage them to care for these insects. Let us remember that without them there will be no life!

Las w słoiku

  Dnia 30.X.2020 r. w ramach zajęć z edukacji przyrodniczej, które były jednocześnie podsumowaniem i zwieńczeniem tematyki dotyczącej lasu i jej mieszkańców, klasa 3c podjęła się zadania i stworzyła swój mini las w słoiku. Swoją pracę uczniowie zaczęli od zgromadzenia potrzebnych materiałów na przygotowanym wcześniej stanowisku pracy. Następnie, z ogromnym zapałem, zaczęli tworzyć swoje dzieła. Wykorzystywali m.in. materiały przyrodnicze przyniesione z wycieczki do pobliskiego parku i lasu. Efekt przerósł ich najśmielsze oczekiwania, a zadowolenie i duma malowały się na twarzach trzecioklasistów. Las w słoiku, to trend, który podbił serca miłośników, jak i amatorów roślin. W dużych naczyniach ze szkła odtwarza się naturalne środowisko leśne, umieszczając w nich mchy, paprocie, sukulenty, a nawet rośliny kwitnące. Jako, że zwiększająca się świadomość ekologiczna sprawia, że wielu z nas interesuje się tworzeniem naturalnych, roślinnych dekoracji nasza klasa również podjęła to wyzwanie a

The forest in the jar

  learning about the forest and its inhabitants, class 3c created its mini forest in a jar. The students started their work by gathering the necessary materials at a previously prepared workplace. Then, with great enthusiasm, they began to create their jars. They used nature materials brought to the nearby park and forest. The effect overcame their wildest expectations, and the faces of the third graders showed satisfaction and pride of their ecological work. Forest in a jar is a trend that has won both the hearts of plant lovers and amateurs. In large glass vessels, the natural forest environment is recreated by placing mosses, ferns, succulents and even flowering plants in them. As the increasing ecological awareness makes many of us interested in creating natural, plant-based decorations, our class also took up this challenge and its effect can be seen in the attached photos.